Oda Onur Kurulu

Oda Onur Kurulu, Oda Genel Kurulunca, iki yıl için seçilen beş asil ve beş yedek üyeden oluşur. Oda Onur Kuruluna seçilebilmek için en az meslekte on yılını geçirmiş olmak ve herhangi bir disiplin cezası almamış olmak gerekir.

Oda Onur Kurulu üyeleri, Kurula herhangi bir konunun iletilmesi üzerine, Oda Yönetim Kurulunun çağrısı ile yapacağı ilk toplantıda, o konuyu sonuçlandırıncaya kadar aralarında bir başkan ve bir raportör seçer.

Latif Vrana
Vedat Arslan
Hasan Akman
Şaner Alap
Kayhan İşsever